Google+

สถาบันอบรมสัมมนา DSmart Training

โดย: DSmart Training [IP: 184.22.216.xxx]
เมื่อ: 2020-03-27 17:09:53


รับจัดอบรม สัมมนาและที่ปรึกษาด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าสัมมนาต้องได้รับความรู้หลากหลายจากประสบการณ์จริง ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดให้ลูกค้าทุกราย จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานได้จริงตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า แม้แต่หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public course) วิทยากรก็จะปรับเปลี่ยนโดยยกตัวอย่างที่ตรงกับปัญหาจริงของลูกค้าสนใจติดต่อโทร 086-336-2702

https://www.dsmarttraining.com/
#1 โดย: พัด [IP: 184.22.216.xxx]
เมื่อ: 2020-03-27 17:10:13
https://www.dsmarttraining.com/

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 68,532