Google+

หลักสูตรพิเศษ

.          ทางบริษัท สยามเทรนนิ่ง จำกัด ได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มี  ค่าที่สุดขององค์กรหลายแห่ง ในเรื่องของการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ การบริหารคน การ บริหารเวลา รวมไปถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเองและเพื่อนร่วมงานอีกด้วย ทางบริษัทฯจึงเปิดอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นทางเลือกให้กับองค์กรในการอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงอันตรายที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิต ซึ่งมีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง ถ้าหากพัฒนาคนผิด การพัฒนาคนจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการและต้องอาศัยหลายฝ่ายช่วยกันดูแลความปลอดภัยในการดำเนินงาน

ด้วยทางบริษัท สยามเทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการอบรมหลักสูตรของการพัฒนาบุคลากร จึงได้เปิดหลักสูตร IN-HOUSE TRAINING ในการจัดอบรมหลักสูตรอบรมครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดทำวุฒิบัตร / หนังสือรับรองสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ

กลุ่มเป้าหมาย    ผู้บริหาร   หัวหน้างาน  คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และผู้ที่สนใจ

ระยะเวลาการอบรม  1 วัน  (6 ชั่วโมง)   

 

         ชื่อหลักสูตร         

1.การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ รายละเอียด
2.การจัดการพฤติกรรมด้านความปลอดภัย รายละเอียด
3.การจัดทำคู่มือและข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน รายละเอียด
4.การจัดทำระบบการรายงาน สอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ รายละเอียด
5.การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างถูกต้องและปลอดภัย รายละเอียด
6.การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียด
7.การประเมินความเสี่ยง รายละเอียด
8.กำหนดการฝึกอบรม F&CPR รายละเอียด
9.ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร รายละเอียด
10.ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี รายละเอียด
11.ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รายละเอียด
12.ความปลอดภัยในการทำงานในกิจการโรงแรม
โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร สถานบันเทิง
รายละเอียด
13.ความปลอดภัยในการทำงานในคลังสินค้า รายละเอียด
14เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
15.หลักสูตร KYT รายละเอียด
16.หลักสูตรการทำงานอย่างปลอดภัยโดยใช้ 5 ส และ bbs รายละเอียด
17.หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  JOB SAFETY ANALYSIS รายละเอียด
18.หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้เครื่องเชื่อมแก๊สและออกซิเจน รายละเอียด
Visitors: 56,713