Google+

อาจารย์ฬัทธวัฒจ์ คูณมี

ชื่อ - นามสกุล 
อาจารย์ฬัทธวัฒจ์ คูณมี


ประวัติการศึกษา
วศ.ม.(วิศวกรรมความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 


ประสบการณ์การทำงาน

  • ปี พ.ศ.2543-2547 เจ้าหน้าที0ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
  • ปี พ.ศ.2547-2549 ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยฯ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
  • ปี พ.ศ.2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
  • ปี พ.ศ.2550-ปัจจุบัน ผู้บริหารหน่วยฝึกการดับเพลิงขั้นต้นและวิทยากรการดับเพลิงขั้นต้น บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
  • ปี พ.ศ.2553-ปัจจุบัน วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหารทะเบียนและจป.เทคนิค CPF Training
  • ปี พ.ศ.2553-ปัจจุบัน คณะกรรมการตัดสินประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัดระยอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
Visitors: 72,193