Google+

นางนฤมล ตันธรรศกุล

ชื่อ - นามสกุล
นางนฤมล ตันธรรศกุล


ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ.2521 - 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และจัดฝึกภาคสนามในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

พ.ศ.2521 - 2547 นักวิชาการสาธารณสุข

พ.ศ.2540 - 2547 รับผิดชอบโครงการขยายงานและนิเทศด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และประเมินความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต และจังหวัด

พ.ศ.2541 - 2547 รับผิดชอบงานอบรมอาชีวอนามัยนานาชาติแก่ผู้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก
และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ปัจจุบัน
รับผิดชอบงานศึกษาวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 54,998