Google+

อาจารย์ชยุต อาจวิชัย

ชื่อ - นามสกุล 
อาจารย์ชยุต อาจวิชัย


ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท วิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ประสบการณ์การทำงาน
ปี พ.ศ.2539-2543 ช่างแผนกซ่อมเครื่องเรดาร์ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กองทัพเรือ

ปี พ.ศ.2543-2544 ประจำแผนกซ่อมอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์และประจำแผนกสนับสนุน
สายวิทยาศาสตร์และเครื่องมือดับเพลิง(สัตหีบ)
หน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กองทัพเรือ

ปี พ.ศ.2544-2552 ครูหมวดป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
หน่วยงานกองการฝึก กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ

ปี พ.ศ.2552-ปัจจุบัน หัวหน้าหมวดป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี

Visitors: 70,969