Google+

นายโยธิน ตันธรรศกุล

ชื่อ - นามสกุล
นายโยธิน ตันธรรศกุล


ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต


ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2521-2521 วิศวกรความปลอดภัย
พ.ศ.2521-2531 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2530 - 2531 วิทยากรฝึกอบรมการใช้เครื่องมืองสู่ศูนย์สิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2531 - 2533 คณะกรรมการหลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
พ.ศ.2531 - 2533 คณะกรรมการหลักสูตรการฝึกปฎบัติความปลอดภัยฯ
พ.ศ.2531 - 2536 ผู้จัดการแผนกคงามปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2539 วิทยากรบรรยาย การประเมินความเสี่ยง
พ.ศ.2536 - 2540 ผู้อานวยการภูมิภาคฝ่ายคงามปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2542 - 2545 วิทยากรและที่ปรึกษา จัดทา การประเมินความเสี่ยงตามประกาศอุสาหกรรม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 อาทิ HAZOP แก่บริษัทชั้นนา


ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน

Visitors: 54,996