Google+

นายภูรี พรพนารัตน์

ชื่อ - นามสกุล
นายภูรี พรพนารัตน์


ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาโท การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาโท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา

 


ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ.2543-2546 บริษัท บางกอกคาบิเน็ต จำกัด
ตำแหน่ง วิศวกรและหัวหน้าแผนกสอบเทียบเครื่องมือวัด
จป.วิชาชีพและวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน,ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ

พ.ศ.2546-2547 บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

พ.ศ.2547-2549 บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

พ.ศ.2549-2550 บริษัท เอเวอร์ไทย แอกริโปรดักส์ จำกัด
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ จป.วิชาชีพ,สภากาชาด วิทยากรปฐมพยาบาล

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยากรด้านความปลอดภัย
วิทยากรด้านปั้นจั่น ,วิทยากรการดับเพลิงขั้นต้น,วิทยากรการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน, หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยในการทำงาน
อาจารย์สอนพิเศษ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงการณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน เครือข่ายในการดำเนินงานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Visitors: 54,997