Google+

นายสมชาย ลีละวนาเศรษฐ

ชื่อ : นายสมชาย ลีละวนาเศรษฐ

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบริหาร ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฎสวนดุสิต
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ม .ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ประวัติการทำงาน
อดีต
1. หัวหน้าแผนกบุคคล – ธุรการ / จป.วิชาชีพ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
2. หัวหน้าแผนก ระบบคุณภาพ QS-9000 บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท สยาม วี เอ็ม ซี กระจกนิรภัย จำกัด
4. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ วี พี วู๊ด จำกัด
5. นายกก่อตั้งสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

ปัจจุบัน
1. หุ้นส่วนผู้จัดการ เจ พี กรุ๊ป จำกัด
2. ที่ปรึกษา มาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน
3. ประธานชมรมบริหารงานบุคคลสุขสวัสดิ์
4. จป.วิชาชีพบริษัท ศรีไทยสแตนเลส จำกัด
5. ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานอื่น ๆ เช่น ISO 9001:2008,ISO 14000 และมอก. 18000 , SA 8000
6. ที่ปรึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

Visitors: 71,634