Google+

10.หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือ ปั้นจั่น

(Crane Operator for Tower Crane, Mobile Crane, Barge Crane)

สถานที่อบรม : ณ ศูนย์ฝึกอบรม สยามเทรนนิ่ง ถนนบายพาส ชลบุรี

วัตถุประสงค์ :
  1.เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด
  2.เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

 

วิทยากร :
อบรมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านเครน(ปั้นจั่น) มากว่า 20 ปี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการบรรยาย :
ภาคทฤษฏี บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint ภาคปฏิบัติ สถานที่จริงพร้อมเครน(ปั้นจั่น)ชนิดอยู่กับที่(Overhead Crane) จริง

ระยะเวลาในการอบรม :
3 วัน 18 ชั่วโมง ตามกฎหมายกำหนด หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
“ผู้บังคับปั้นจั่นหมายความว่า” ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่นให้ทำงานตามต้องการ

 

วุฒิบัตร :
สำหรับผู้เข้าอบรมครบจำนวน 18 ชั่วโมง และผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติไม่น้อยกว่า 60%


Visitors: 71,634