Google+

11.หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่

หลักและเหตุผล
เพื่อให้นายจ้าง/บริษัท บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได่อย่างปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2555 บังคับในวันถัดไป และอบรมภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงาน
2.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานอย่างปลอดภัย
3.เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องที่กำหนดให้

 

คุณสมบัติ

  • ลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ที่ยังไม่ผ่านการอบรม

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

  • 6 ชั่วโมง

 

รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม
  1.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( 1 ชม. 30 นาที)
  2.กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( 1 ชม. 30 นาที)
  3.ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( 3 ชม.)

 

Visitors: 71,635