Google+

9.หลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือ ปั้นจั่น

(Crane Commander for Tower Crane,Mobile Crane,Barge Crane)

สถานที่อบรม : ณ ศูนย์ฝึกอบรม สยามเทรนนิ่ง ถนนบายพาส ชลบุรี

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด
2.เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

 

วิทยากร : อบรมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านเครน(ปั้นจั่น) มากว่า 20 ปี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
วิธีการบรรยาย : ภาคทฤษฏี บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint ภาคปฏิบัติ สถานที่จริงพร้อมเครน(ปั้นจั่น)ชนิดอยู่กับที่(Overhead Crane) จริง

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน 12 ชั่วโมง ตามกฎหมายกำหนด หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : “ผู้บังคับปั้นจั่นหมายความว่า” ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่นให้ทำงานตามต้องการ
วุฒิบัตร : สำหรับผู้เข้าอบรมครบจำนวน 12 ชั่วโมง และผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติไม่น้อยกว่า 60%

 

Visitors: 71,634