Google+

8.หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
( Safety Officer : Supervisor Level )

สถานที่อบรม : ณ ศูนย์ฝึกอบรม สยามเทรนนิ่ง ชลบุรี


วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน และกฎหมาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
2.เพื่อให้ทราบถึงแนวทางด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในองค์กร
3.เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย
4.เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด เจตนารมณ์ และขอบข่ายของกฎหมายความปลอดภัย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร


วิทยากร : ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วิธีการบรรยาย : บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint และการทำ Work Shop การแลกเปลี่ยนทัศนคติกับวิทยากร

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน 12 ชั่วโมง

 

กำหนดการอบรม

วันที่ 1

 

                     หลักสูตรการอบรม

 หมายเหตุ

08.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

 

09.00 - 12.00 น.

หมวดที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

วิทยากรได้รับการรับรอง

 

-ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

จากกรมสวัสดิการฯ

 

-บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 16.00 น.

หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เบรคช่วงเช้า 10.30-10.45  

 

-การบริหารกฎหมายความปลอดภัยฯของกระทรวงแรงงาน

 
 

-สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยฯและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

 

วันที่ 2

 

 

 

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าอบรม

 

09.00 - 12.00 น.

หมวดที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

 

 

-การตรวจความปลอดภัย,การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย,การสอบสวนและ

การรายงานอุบัติเหตุ

 

12.00 -13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เบรคช่วงบ่าย 14.30-14.45 

13.00 - 16.00 น.

หมวดที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน

 

   16.00 – 16.30 น.

ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้ควบคุมงาน และผู้ที่สนใจ
วุฒิบัตร : สำหรับผู้เข้าอบรมครบจำนวน 12 ชั่วโมงตามมาตรฐานที่กรมฯกำหนด


Visitors: 71,634