Google+

7.หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

( Safety Officer : Management Level )

สถานที่อบรม : ณ. ศูนย์ฝึกอบรม สยามเทรนนิ่ง ชลบุรี

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
2.เพื่อให้ทราบถึงแนวทางด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในองค์กร
3.เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย
4.เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด เจตนารมณ์ และขอบข่ายของกฎหมายความปลอดภัย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร


วิทยากร ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วิธีการบรรยาย : บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint และการทำ Work Shop

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน 12 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ระดับหัวหน้าฝ่าย, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้บริหาร
วุฒิบัตร : สำหรับผู้เข้าอบรมครบจำนวน 12 ชั่วโมงตามมาตรฐานที่กรมฯกำหนด


กำหนดการอบรม

วันที่ 1

 

หลักสูตรการอบรม

 หมายเหตุ

08.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

 

09.00 - 12.00 น.

หมวดที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

วิทยากรที่ได้รับการ

 

-แนวความคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

  รับรองจากกรม

 

-บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

    สวัสดิการฯ

12.00 – 13.00 น.

               พักรับประทานอาหารกลางวัน

     เบรคช่วงเช้า

 10.30-10.45 น.

13.00 - 16.00 น.

หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 
 

-การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

 
 

-สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน                                                การทำงานและการนำกฎ

หมายไปสู่การปฏิบัติ

 

วันที่ 2

ลงทะเบียนเข้าอบรม

 

09.00 - 12.00 น.

หมวดที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

- แนวการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

- แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน

 

 12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

เบรกช่วงบ่าย

14.30-14.45

13.00 - 16.00 น.

- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 
 

- การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

 

16.00 – 16.30 น.

ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

 

 

Visitors: 72,194