Google+

5.ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุชนิดปั่นจั่นหอสูง รถ เรือปั่นจั่น

หลักสูตร : ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุชนิดปั่นจั่นหอสูง รถ เรือปั่นจั่น
(Crane Rigger and Signaler)

สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมสยาม เทรนนิ่ง ถ.บายพาส จ.ชลบุรี


วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด
2.เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

วิทยากร : อบรมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านเครน(ปั้นจั่น)โดยตรง มากว่า 20 ปี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการบรรยาย
ภาคทฤษฏี : บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint
ภาคปฏิบัติ : ภาคปฏิบัติเสมือนจริง สถานที่จริงพร้อมรถเครน(ปั้นจั่น) จริง

ระยะเวลาในการอบรม : 12 ชั่วโมง รวม 2 วัน (ตามกฎหมายกำหนด)

 


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
“ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ” ผู้ที่ทำหน้าที่ใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณสื่อสารชนิดอื่นกับผู้บังคับปั้นจั่น
“ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ” ผู้ทำหน้าที่ผูก มัด หรือเกี่ยววัสดุที่ให้ปั้นจั่นยก

 

การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง : ทดสอบเกี่ยวกับการให้สัญญาณ การผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องปลอดภัย
วุฒิบัตร : สำหรับผู้เข้าอบรมครบจำนวน 12 ชม. และผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติไม่น้อยกว่า 60%

 

Visitors: 71,635