Google+

4.หลักสูตร Match 3 วัน l  Crane Operation Safety for Stationary Crane

หลักสูตร Match 3 วัน
ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
(Crane Operation Safety for Stationary Crane)

สถานที่อบรม : ณ ศูนย์ฝึกอบรม สยามเทรนนิ่ง ถนนบายพาส ชลบุรี

 

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด
2.เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

 


วิทยากร : อบรมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านเครน(ปั้นจั่น)โดยตรง มากว่า 20 ปี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
วิธีการบรรยาย : ภาคทฤษฎี บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint

ภาคปฏิบัติ : ภาคปฏิบัติเสมือนจริง สถานที่จริงพร้อมเครน(ปั้นจั่น)ชนิดอยู่กับที่(Overhead Crane) จริง

ระยะเวลาในการอบรม : 3 วัน

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

  • “ผู้บังคับปั้นจั่นหมายความว่า” ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่นให้ทำงานตามต้องการ
  • “ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นหมายความว่า” ผู้ทำหน้าที่อำนวยการใช้ หรือสั่งการ ให้ผู้บังคับปั้นจั่นปฏิบัติตาม ตลอดจนพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยก
  • “ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น” ผู้ที่ทำหน้าที่ใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณสื่อสารชนิดอื่นกับผู้บังคับปั้นจั่น
  • “ผู้ยึดเกาะวัสดุ” ผู้ทำหน้าที่ผูก มัด หรือเกี่ยววัสดุที่ให้ปั้นจั่นยก


วุฒิบัตร : สำหรับผู้เข้าอบรมครบจำนวน 3 วัน และผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติไม่น้อยกว่า 60%
จะได้รับวุฒิบัตรทั้ง 3 หลักสูตร

 Visitors: 71,635