Google+

3.หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(COMMITTEE OF OCCUPATIONAL SAFETY,HEALTH AND ENVIRONMENT OF THE WORKPLACE)
วิทยากรได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


สถานที่อบรม: ณ ศูนย์ฝึกอบรม สยามเทรนนิ่ง ชลบุรี


วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน การพิจารณานโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย จากการปฏิบัติงาน
3.เพื่อให้องค์กรเกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางด้านความปลอดภัย ในการทำงานของบริษัท

วิธีการบรรยาย : บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint และการทำ Work Shop และการแลกเปลี่ยนทัศนคติกับวิทยากร

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน หรือ 12 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : คณะกรรมการความปลอดภัยของสถานประกอบการหรือหน่วยงาน, ผู้บริหารความปลอดภัย, หัวหน้างานความปลอดภัย หรือผู้ที่สนใจ
วุฒิบัติ : สำหรับผู้เข้าอบรมครบจำนวน 12 ชั่วโมงตามมาตรฐานที่กรมฯกำหนด

 

 

 กำหนดการอบรม

วันที่ 1

 

หลักสูตรการอบรม

 หมายเหตุ

09.00 - 12.00 น.

หมวดที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

วิทยากรได้รับการรับรอง

 

ทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

จากกรมสวัสดิการฯลฯ

 

 

-แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทำงาน

 

 

 

-การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

 

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เบรคช่วงเช้า 10.30-10.45 

13.00 - 16.00 น.

หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

 

 

 

- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีว

 

 

 

  อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

 

 

 

- สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

 

วันที่ 2

 

 

 

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าอบรม

 

09.00 - 12.00 น.

หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 

 

และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

 

 

 

- การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน

 

 

 

-การสำรวจความปลอดภัย

 

 

 

-การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

12.00 -13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เบรคช่วงบ่าย 14.30-14.45 

13.00 - 16.00 น.

หมวดที่ 3บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 

 

และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ(ต่อ)

 

 

 

 - การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

 

 

 

 - การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

 

 

 - การประชุมและการติดตามงาน

 

 

Visitors: 72,193