Google+

2.การขับรถโฟร์คลิฟต์ (Fork Lift) อย่างไรให้ปลอดภัย ฉบับมาตราฐาน

หลักสูตร การขับรถโฟร์คลิฟต์ (Fork Lift) อย่างไรให้ปลอดภัย ฉบับมาตราฐาน
สถานที่อบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม สยามเทรนนิ่ง ถนนบายพาส ชลบุรี

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการใช้รถโฟร์คลิฟต์ ( Fork Lift ) อย่างปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถโฟร์คลิฟต์ ( Fork Lift )ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลา
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะ ในการขับขี่รถโฟร์คลิฟต์ ( Fork Lift ) อย่างปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน

 

อบรมโดยวิทยากร : ระดับวิศวกรสามัญ ที่มีประสบการณ์ด้านเครน,โฟร์คลิฟต์โดยตรงมากว่า 20 ปี

วิธีการบรรยาย : ภาคทฤษฎีบรรยายโดยใช้สื่อ Powerpoint ภาคปฏิบัติใช้สถานที่สอบขับจริงพร้อมรถโฟร์คลิฟต์น้ำมัน

 

 


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรถโฟร์คลิฟต์ พนักงาน หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : รุ่นละ 20 คน

 

วันที่/เวลา

หัวข้อฝึกอบรม

08.30น.-09.00น.

ลงทะเบียน/เปิดการอบรม

09.00น. - 10.15น.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถ Forklift

 

สัญลักษณ์ / ในรถตามมาตรฐานสากล

 

การบำรุงรักษาเบื้องต้น และการตรวจเช็คก่อนการใช้งาน

 

การวางแผนการยก/การอ่านโหลดชาร์จ/วิธีการคำนวนน้ำหนักการยกด้วยตัวเอง

10.15น.-10.30น.

พัก

10.30น. - 11.00น.

กฎการยกอย่างไรให้ปลอดภัย

 

ข้อปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงรถพลิกคว่ำ

11.00น. - 11.30น.

การอ่านโหลดชาร์จ และองค์ประกอบต่างๆ

11.30น. - 12.00น.

การทดสอบภาคทฤษฎี

12.00น. - 13.00น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00น. - 16.00น.

ภาคปฏิบัติ/สอบภาคปฏิบัติ

 

- การวางแผนการยก

 

- การตรวจเช็ครถโฟร์คลิฟต์ก่อนการใช้งาน

 

- สอบขับ

16.00น. - 16.20น

สรุปผลการทดสอบภาคปฏิบัติ/ปิดการอบรม

  

Visitors: 70,965