Google+

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยามเทรนนิ่ง จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน บริษัท สยามเทรนนิ่ง จำกัด พัฒนาต่อเนื่องมาจากบริษัท สยามอินสเป็คชั่น  แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยงานหลักคือรับตรวจสอบเครน (ปั้นจั่น) ทุกชนิดรวมถึงอุปกรณ์การยกต่างๆ, รับทดสอบน้ำหนัก,  ออกใบรับรอง, และรับอบรมใช้เครน (ปั้นจั่น) ทุกชนิด, รถโฟร์คลิฟท์ และอุปกรณ์การช่วยยกต่างๆอย่างไรให้ปลอดภัย โดยมีทั้งจัดตามสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงจัด  เป็นสาธารณะตามโรงแรมต่างๆ ด้วย


 โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย

 นายกชสุพัฒน์  พุทธิพิพัฒน์ขจร

 

 บริการของเรา ประกอบด้วย

     1.หลักสูตรการใช้เครน(ปั้นจั่น)ชนิดอยู่กับที่และอุปกรณ์การยกอย่างปลอดภัย
     2.หลักสูตรการใช้เครน(ปั้นจั่น)ชนิดเคลื่อนที่และอุปกรณ์การยกอย่างปลอดภัย
     3.หลักสูตรการใช้รอก สลิง โซ่ และอุปกรณ์การยกอื่นๆ
     4.หลักสูตรการขับขี่รถโฟร์คลิฟต์อย่างไรให้ปลอดภัย (ฉบับพิเศษ 1วัน สอบขับพร้อมใบรับรอง)
     5.หลักสูตรการขับขี่รถโฟร์คลิฟต์อย่างไรให้ปลอดภัย (ฉบับมาตรฐาน 2 วัน หัดขับ ฝึกขับ สอบขับ พร้อมใบรับรอง)
     6.หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
     7.หลักสูตรด้านการพัฒนาหัวหน้างาน เช่น ยอดหัวหน้างาน  ทักษะการเป็นหัวหน้างาน เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน ฯลฯ
     8.หลักสูตรด้านกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ เช่นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย พรบ.2554 และหลักสูตรเกี่ยวกับกฉหมายใหม่ด้าน      เครน(ปั้นจั่น) และความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ฯลฯ.

 

จากประสบการณ์ บริษัทฯ เล็งเห็นการอบรมทางภาคปฏิบัติ จะเป็นตัวเสริมให้การใช้เครนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยกับผู้ใช้งานทุกตำแหน่ง โดยสอดคล้องตาม กฎกระทรวง การกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ   ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมเครน (ปั้นจั่น) และรถโฟร์คลิฟท์ ขึ้นมาโดยเน้นภาคปฏิบัติ   อีกทั้งยังมีห้องอบรม พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยอย่างครบครัน ซึ่งก่อตั้งอยู่ที่ เลขที่ 889 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

 

อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

Visitors: 70,967