Google+

วิธีการชำระเงิน

 ทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้

    จ่ายเงินสด จ่าย ณ บริษัท สยามเทรนนิ่ง จำกัด ในวันและเวลาที่มีการอบรม

    จ่ายเช็ค   สั่งจ่ายในนาม

               บริษัท สยามเทรนนิ่ง จำกัด 

     68 หมู่ 2 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

     68 M.2,T.Nongkangkok,A.Muang,Chonburi 20000, Thailand.

    โอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท สยามเทรนนิ่ง จำกัด

             ธนาคาร : ธนชาต สาขาหนองมน (ชลบุรี)

             ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

             เลขที่บัญชี : 611-2-02759-6

หมายเหตุ : กรุณาแฟกซ์ใบ Play In Slip มาที่เบอร์ 038-100-315 หรือ E-mail : siamtraining@yahoo.co.th

เพื่อความถูกต้องของเอกสารรบกวนโทรแจ้งทางบริษัทด้วยนะค่ะว่าทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วเพื่อทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินได้ถูกต้อง

 

รายการฝึกอบรมสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้ ค่ะ

 

 

 

 

Visitors: 49,064